Trafik i Örebro län i "egen regi"

Startat av homer, 18 januari 2022, 21:54:01 PM

0 Medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

MK

Citat från: HB skrivet 21 januari 2022, 14:19:10 PM
Om nu trafiken hade blivit billigare att bedriva i egen regi så borde väl en sådan rapport kunna tagits fram? Det är alltid lätt att säga att en utförd studie är felaktigt gjord, men då hade det väl funnits en mycket stark anledning att vilja bevisa motsatsen?

Att dra in "en pågående pandemi" i inlägget är helt felaktigt. Rapporten belyser kostnadsläget januari 2019 vs januari 2020. Då var fortfarande pandemi ett ganska okänt begrepp i Sverige.

Att tala om att det blir mindre konkurrens i bussupphandlingar är också direkt felaktigt. Aldrig har det varit så många bolag som deltagit i hyfsat stora upphandlingar som nu. Gotland fick exempelvis 5 anbud, Lund 4 samt Vänersborg/Trollhättan 7 anbud i de upphandlingar som genomfördes under år 2021.

Att staten vill hjälpa arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden med att ge tidsbegränsade lönebidrag är ett politiskt beslut. Att sedan företag, offentligägda eller privata, möjliggör för dessa att kunna få en tillsvidareanställning och på sikt slippa leva på på bidrag är jättebra. Vad den frågan har med trafik i egen regi förstår jag inte.

Jag har respekt för att det finns personer som inte trivs i att jobba i ett privat företag utan föredrar att jobba i offentliga företag eller organisationer. Dock har vi så många arbetstillfällen redan som är i offentlig verksamhet, att vi knappast behöver skapa ännu flera sådana som vi alla skattebetalare ska vara med att betala notan för. Och i Örebro län har ett antal privatanställda bussförare nu blivit av med sina jobb därför att notan för busstrafiken blivit för hög och man tvingats dra in ett antal linjer.

Bra sammanfattat. En del av oss som var med på den tiden då kommunala/statliga bolag hade hand om trafiken längtar inte alls tillbaks till den tiden! Personalomsättningen var så hög även på den tiden så man lärde sig aldrig namnen på kollegorna, då körde jag i en mindre stad. Bussarna var skraltiga då de ofta fick gå 17-18 år innan de byttes ut för det fanns inga krav som styrde. Det är nog lite som med lumpen, man minns de få ögonblick som var bra men inte eländet däremellan...

AL

Nu vet jag inte vilken branscherfarenhet eller verksamhetsinsyn du själv har "HB", både vad gäller den vardagliga trafikverksamheten, huvudmannaskapet samt den politiska förvaltningen, och dessutom över tid, men merparten argument haltar och saknar ändå dålig underbyggnad. Eller som "vissa" som väljer att konstatera hur illa det var med kollektivtrafikverksamheten pre-upphandlingstid, vilket närmast för tankarna till August Strindbergs berömda roman där analysen av sanningsskapandet alltid är intressant. Det förtjänar egentligen ingen kommentar, men för sakfrågans skull kan ändå noteras att ingen hävdat att "allt var bättre förr". Det betyder dock inte att det generellt går att fastslå att offentligägda trafikbolag pre-upphandlingstid hade stora problem med hög personalomsättning eller "skraltiga bussar". Så var det naturligtvis inte, utan många gånger snarare det motsatta; en alltför hög reservkapacitet både vad gällde förare som fordon! Samtidigt levde många av bolagen eller förvaltningarna över sina tillgångar, och det var ofta enkelt att vända sig till den politiska förvaltningen för ett extra ekonomiskt tillskott när behov uppstod. Sammantaget ohållbart i längden och en av de viktigare förklaringarna till varför upphandlingsverksamheten senare fick ett stort genomslag. Men också som en följd av trafikhuvudmannareformen 1978 jämte den inledande avregleringen under 1989 som utvecklades ytterligare genom 90-talets upphandlingslagstiftning mot bakgrund av Sveriges anslutning till EES och senare EU.

Samtidigt skall också påpekas att den politiska okunskapen, eller intresse, kring såväl kollektivtrafik som upphandlingsverksamhet varit stor, och är så ännu i vissa avseenden. Få politiska förvaltningar har haft fullgod insikt om skyldigheter och rättigheter, varför också stor tillit lämnats tjänstemannautövningen på både gott och ont! På andra håll har kunskapen varit större, och där har istället den ekonomiska samhällsnyttan vägts in, liksom inflytande och kontroll, vilket sannolikt förklarar varför bl a Västmanland och Luleå avstått upphandling av hela eller delar av kollektivtrafikverksamheten. Motsvarande skäl som m a o numera börjat diskuteras även på andra håll i landet och där Örebroregionen varit först med steget att återta trafik i egen regi, åtminstone storskaligt, ett systemskifte som också följaktligen bevakas av andra kommuner och regioner!

CitatOm nu trafiken hade blivit billigare att bedriva i egen regi så borde väl en sådan rapport kunna tagits fram? Det är alltid lätt att säga att en utförd studie är felaktigt gjord, men då hade det väl funnits en mycket stark anledning att vilja bevisa motsatsen?

Det ligger väl ändå i sakens natur att för att kunna bevisa en motsats eller ett alternativ måste det också finnas ett tillförlitligt underlag över tid som möjliggör faktiska jämförelseberäkningar. Medan kollektivtrafikverksamheten varit föremål för mångårig anbudsupphandling, har egenregiverksamheten pågått ett år vid rapportens framtagande. Inte heller har systemskiftet genomförts fullt ut, vilket sker först när det sista trafikavtalet löper ut 2026. En initial merkostnad är också oundviklig om Örebroregionen haft som delmål att förbättra kvalitets- och arbetsmiljönivåer i förhållande till vad privata entreprenörer levererat under avtalsåren. Vilken långsiktig ekonomisk effekt som därmed kan förväntas genom en eventuell minskad personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, förbättrat medarbetarinflytande m fl faktorer återstår alltså att se!

Det är förstås viktigt att komma ihåg att den rapport som tagits fram av E&Y huvudsakligen utgår från antaganden eller sannolikheter, inte en direkt översättning till verkliga förhållanden! Inte heller har det påståtts att rapporten är felaktig, men det finns uppenbara skäl ifrågasätta dess trovärdighet! Dels utifrån graden av partiskhet och kriterieframställning, men främst med hänvisning till helhetsbristen, däribland - och som också omnämnts - upphandlingsverksamhet, samhällsplanering, stordriftsfördelar, kvalitet, arbetsmiljö och humankapital! Om trafik i egen regi blir billigare eller dyrare utslaget över tid efter ett fullt genomfört systemskifte i Örebro län, återstår även detta att se. Återigen däremot kan naturligtvis frågan ställas om de nuvarande bakomliggande skälen till varför bl a Västmanland och Luleå fortsatt valt avstå anbudsupphandlingar? Och varför BR och medlemsföretagen inte haft en önskan att beställa en extern rapport i det avseendet?  ;)

CitatAtt dra in "en pågående pandemi" i inlägget är helt felaktigt. Rapporten belyser kostnadsläget januari 2019 vs januari 2020. Då var fortfarande pandemi ett ganska okänt begrepp i Sverige.

Att staten vill hjälpa arbetslösa som har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden med att ge tidsbegränsade lönebidrag är ett politiskt beslut. Att sedan företag, offentligägda eller privata, möjliggör för dessa att kunna få en tillsvidareanställning och på sikt slippa leva på på bidrag är jättebra. Vad den frågan har med trafik i egen regi förstår jag inte.

Dock har vi så många arbetstillfällen redan som är i offentlig verksamhet, att vi knappast behöver skapa ännu flera sådana som vi alla skattebetalare ska vara med att betala notan för. Och i Örebro län har ett antal privatanställda bussförare nu blivit av med sina jobb därför att notan för busstrafiken blivit för hög och man tvingats dra in ett antal linjer.

Ser vi lite framåt i utvecklingen kan man undra hur länge vi ska ha råd att köra den trafik som körs. Många linjer/turer har extremt få kunder, och det är intressant att se hur då regionerna kräver att statens ska gå in för att täcka överutbudet av trafik. I valet mellan mycket lågt frekventerade bussar och sjukvård (de två huvudområden som regionerna hanterar) är nog valet av prioritet ganska uppenbart för det flesta.

Tvärtom, den pågående Coronapandemin är i högsta grad relevant, särskilt ur ekonomisk och psykologisk synvinkel utifrån den politiska förvaltningens perspektiv eftersom rapporten trots allt redovisas mitt under med de konsekvenser den hittills medfört! Kraftigt minskade intäkter, begränsat statligt stöd och sannolikt en avsevärd påverkan på kollektivtrafikutbudet framöver.

Däremot verkar du "flacka" lite fram och tillbaka genom att å ena sidan poängtera uppsägningen av ett antal förare i Örebro län med hänvisning till en "hög nota", men å andra sidan ifrågasätta både lönsamhet i landsbygdstrafik och regionala krav på statlig kostnadstäckning jämte skattebetalarnas nota för offentligt anställda.

För det första, och rätta mig om jag har fel, var väl uppsägningarna kopplade till arbetsbrist med hänvisning till trafikavtalen som löpte ut och att de privata bolagen därmed förlorade sin verksamhet? D v s det som i normalfallet sker efter avslutad upphandling om tillträdande entreprenör är annan än föregående. För det andra kommer neddragningarna i nästa steg i hög utsträckning i spåren av pandemins konsekvenser samt det förhållande att den landsbygdstrafik som dragits in haft få resande och därför kostat betydligt mer än den smakat! Antingen lyfter man fram lönsamhet, eller så låter man samhällsansvaret väga tyngre om dessa båda faktorer inte kan samverka! I det här fallet har Örebroregionen haft en "bättre utgångspunkt", (allt är relativt), genom trafikavtal som helt upphör och lämnar ett planeringsutrymme som inte hämmas eller försvåras av motsvarande löpande avtal som i övriga landet. Men det finns ingen som helst anledning anta att inte liknande neddragningar skulle ha genomförts i övriga landet beaktat pandemins långtgående ekonomiska effekter om förutsättningarna varit detsamma!

Personligen anser jag dock att staten både har, skall och bör ta ett betydande ansvar för landsbygdens överlevnad. Om exempelvis staten anser att beskattning av drivmedel skall kvarstå på nuvarande nivåer, bör det också finnas en skyldighet att ta ett ansvar även för den olönsamma kollektivtrafiken på landsbygden som återstår som enda alternativ om skola eller arbete inte finns tillgängligt runt husknuten!

CitatAtt tala om att det blir mindre konkurrens i bussupphandlingar är också direkt felaktigt. Aldrig har det varit så många bolag som deltagit i hyfsat stora upphandlingar som nu. Gotland fick exempelvis 5 anbud, Lund 4 samt Vänersborg/Trollhättan 7 anbud i de upphandlingar som genomfördes under år 2021.

Återigen, att redovisa uppgifter utan ett helhetsperspektiv eller att samtliga faktorer belyses, resulterar i den sortens rapport som E&Y tagit fram, d v s missvisande och inte omedelbart förenlig med verkliga förhållanden! Att konkurrensbilden förändrats och försämrats är nog de flesta myndigheter och politiska förvaltningar rörande överens om. Fråga Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten eller landets trafikhuvudmän så får du nog ett mer relevant besked!

Dessutom är antalet anbudsintressenter, kvalificerade anbudslämnare och slutliga anbudsdeltagare tre vitt skilda ting och lämnar en mer nyanserad tydlighet kring rådande konkurrensvillkor och konkurrenslikvärdighet. Som exempel nämner du upphandlingen i Tvåstadsområdet där inte mindre än "7" anbud lämnades in. Men den faktiska verkligheten är trots allt, med beaktande av de tre faktorerna och i omnämnd ordning, istället 15, 14 och 7, d v s mindre än hälften av det ursprungliga antalet!

Kollektivtrafik är inte enbart att köpa sin biljett, kliva ombord och resa tillsammans! I likhet med många andra samhällsfunktioner är verksamheten numera ytterst komplex och måste därför bedömas därefter!

Knallhatt

Citat från: AL skrivet 23 januari 2022, 15:27:00 PM
Nu vet jag inte vilken branscherfarenhet eller verksamhetsinsyn du själv har "HB", både vad gäller den vardagliga trafikverksamheten, huvudmannaskapet samt den politiska förvaltningen, och dessutom över tid, men merparten argument haltar och saknar ändå dålig underbyggnad.

Hej
"HB" kunskap inom kollektivtrafikbranschen och erfarenheten därifrån är stor. Tro mig!
Vi var inte alltid överens, men erfarenhet och kunskap har "HB".

Lars-Håkan_E

Citat från: Knallhatt skrivet 24 januari 2022, 09:07:48 AM
Hej
"HB" kunskap inom kollektivtrafikbranschen och erfarenheten därifrån är stor. Tro mig!
Vi var inte alltid överens, men erfarenhet och kunskap har "HB".

Jo det kan ju även jag intyga :-) och många fler med mig.

AL

Att frågan ställdes beror närmast på de argument och det sätt E&Y's rapport försvaras, jämte vissa andra iakttagelser, trots att det för varje person med bredare insyn i kollektivtrafikverksamheten borde stå tämligen klart att den saknar vitala delar och generellt måste anses som dåligt underbyggd. Att rapporten framställts utifrån devisen "ändamålen helgar medlen" är uppenbar, och där såväl BR som Nobina inte minst av förklarliga skäl har särintressen att bevaka!

Lars-Håkan_E

Citat från: AL skrivet 24 januari 2022, 10:02:46 AM
Att frågan ställdes beror närmast på de argument och det sätt E&Y's rapport försvaras, jämte vissa andra iakttagelser, trots att det för varje person med bredare insyn i kollektivtrafikverksamheten borde stå tämligen klart att den saknar vitala delar och generellt måste anses som dåligt underbyggd. Att rapporten framställts utifrån devisen "ändamålen helgar medlen" är uppenbar, och där såväl BR som Nobina inte minst av förklarliga skäl har särintressen att bevaka!

E&Y har ju faktiskt för en stor del av arbetet anlitat en av landets främsta när det gäller trafikplanering (Fordon o personalomlopp) så att den delen skulle vara dåligt underbyggd är ju mer eller mindre felaktigt.

Att det sedan finns både starka motståndare som starka förespråkare till trafik i offentlig regi är ju helt klart och något som måste få finnas, om det sedan är så smart att driva trafiken själva även om man ofta saknar kunnandet och ofta behöver skattepengarna till annat typ sjukvård är ju en helt annan sak.

AL

CitatE&Y har ju faktiskt för en stor del av arbetet anlitat en av landets främsta när det gäller trafikplanering (Fordon o personalomlopp) så att den delen skulle vara dåligt underbyggd är ju mer eller mindre felaktigt.

Återigen, det blir ju en oväsentlighet vilket trafikbolag E&Y samverkat med när en rapport av det slag som BR beställt och redovisat inte företräder det faktiska sakförhållandet bakom Örebroregionens beslut att återta kollektivtrafiken i egen regi! Att rapporten är dåligt underbyggd, förutom att kriterierna som ställdes är okända, är ju naturligtvis inte en bedömning som lämnas utifrån enskilt valda delar i rapporten/"skuggupphandlingen", utan självfallet den sammantagna rapportframställningen som av uppenbara skäl avsiktligen avstår från att beakta det politiska beslutets grundläggande sakskäl! Mot den bakgrunden faller därför din argumentation på samma sätt som den gör i "HB's" fall. Det blir lite som Arne Hegerfors berömda citat; "Och här ser ni Krutov, med ett ansikte endast en mor kan älska". Det finns i egentlig mening endast två parter som man kan förvänta sig beredda att utan vidare omskrivningar älska och försvara E&Y's rapport, och det är beställaren BR själv samt Nobina! Och naturligtvis av förklarliga skäl!

För att förstå rapportens brister och varför den blir missvisande måste man också förstå det politiska beslutets bakgrund, d v s varför övervägde Örebroregionen att överta kollektivtrafiken i egen regi, och varför fattades senare beslutet?  Men vi kan för enkelhetens skull stanna till vid ditt argument kring anlitandet av "landets främsta" när det gäller trafikplanering, i det här fallet fordon och personalomlopp! Om du vill uppnå en kostnadseffektivitet i det här avseendet så kan du naturligtvis optimera dessa faktorer med målet att slutligen maximera vinstuttaget - vilket i alla avseenden ändå är det primära. Men vad riskerar du att få för resultat i form av levererad kvalitet, arbetsmiljö och trygghet?

Det finns åtminstone två skräckexempel i Sverige - och som dessutom sticker ut i största allmänhet - där främst denna form av s k kostnadseffektivitet blivit ett generellt problem, nämligen Nobina och Arriva. Missnöje kring arbetsvillkor, arbetsmiljöförhållanden och kvalitetsleveranser är utbrett, även om det naturligtvis finns enskilda undantag. Och så sent som i november 2020 genomfördes exempelvis en manifestation bland föraranställda, främst Nobina i Skåne, mot resultatet av optimerade fordon och personalomlopp. Liknande röster hörs från andra håll i landet, huvudsakligen där Nobina och Arriva har trafikuppdrag!

Är detta då en irrelevant faktor eftersom rapporten avstår bedömning i denna och flera andra omnämnda faktorer när man från BR's sida utan vidare dröjsmål ansett det så viktigt att kunna hävda att egenregiverksamhet blir 20-talet miljoner dyrare, samtidigt som det också finns en medvetenhet att fler än Örebroregionen fört eller för liknande diskussioner? Självklart inte eftersom även föraranställdas arbetsmiljö, trygghet och kvalitetsleveranser lyftes fram som ett av flera huvudskäl inför Örebroregionens beslut om ett återtagande, märk väl även från flera borgerliga partiers sida som i normalfallet av ideologiska skäl snarare framhäver konkurrensutsättning genom upphandling eller privatisering. Inte heller utgick den politiska förvaltningen från att egenregiverksamheten förutsättningslöst skulle bli billigare, och i vart fall inte initialt! Och som också omnämnts tidigare kom inte det slutliga politiska beslutet i Örebroregionen om ett återtagande från en klarblå himmel. Diskussioner har förts under en relativt lång tid, men det sätt Nobina hanterade trafikavtalet i Örebro kom alltså att bli spiken i kistan för en fortsatt upphandling efter löptidens utgång!

mittlinje

"föraranställdas arbetsmiljö, trygghet och kvalitetsleveranser lyftes fram som ett av flera huvudskäl inför Örebroregionens beslut om ett återtagande"

Är det bara förarnas situation man tagit hänsyn till eller har man tittat vidare på de som tillverkar uniformer och tyg, däck till bussar och mycket annat som levereras för att bedriva trafik. Om man nu har de kriterierna så bör väl helheten, det vill säga hela leveranskedjan, vara av intresse?

Ersa

Väldigt trevligt med en seriös debatt fulld med långa inlägg från riktigt pålästa personer, med olika åsikter. :)
Fortfarande undrar jag varför ingen rapport om Västmanland tagits fram på samma sätt. Är det just momentet med återtagandet i Örebro län som man bedriver nuvarande kampanj mot, medan grannlänet som aldrig upphandlats slipper undan all form av liknande debatt? Vidare är det ju faktiskt intressant att rapporter om missnöje i busstrafiken, från både anställda och kunder, i stort sett alltid saknas från Västmanland. Om allt var så dåligt förr i tiden med verksamhet i egen regi, borde inte Västmanland och Västerås ha Sveriges sämsta lokaltrafik idag då, om man följer den logiken?

HB

Jag har förstått att AL vill ha en verksamhet som drivs helt av offentligägt bolag. Hen tror inte på några rapporter som tas fram, utan avslutar alla sina slutsatser med att dom är "dåligt underbyggda". När han vid något enstaka tillfälle själv relaterar till något konkret fakta är dock dessa helt gripna i luften (ex. Pandemins påverkan på kostnadsläget januari 2020).

h*****et i ALs värld heter Nobina och Arriva, och himmelriket är offentligdriven lokaltrafik.

Jag avslutar härmed debatten med AL, då den nu enbart handlar om hans ideologi.


HB

Att BR kunde göra en rapport om Örebro var för att det fanns mycket bra data på kostnadsläget samt parametrar både från tidigare operatörer Keolis och Nobina, som för nuvarande Svealanstrafiken. För Västmanlands del finns inte det då trafiken under lång tid enbart varit offentligt driven.

Bussmicke

Västmanland måste vara få om inte enda län som aldrig varit upphandlat.

/Bussmicke
www.bussmicke.se

//Bussmicke.

Aldrig utanför dörren utan en kamera!
Besök min kanal Bussmicke.se på Youtube.

Stolt ägare av: Canon EOS R och R7, 6D Mark II, Canon Powershot G7 X Mark II och Sony RX100M3 och RX100M7.

AL

CitatJag har förstått att AL vill ha en verksamhet som drivs helt av offentligägt bolag. Hen tror inte på några rapporter som tas fram, utan avslutar alla sina slutsatser med att dom är "dåligt underbyggda".


I ärlighetens namn, nu är det ändå inte enbart jag själv som ifrågasätter rapportens utformning och slutsats eller BR's trovärdighet i sammanhanget. Än viktigare och än mer betydelsefullt är trots allt att Svealandstrafiken inte heller ansett den relevant eller fullödig, eller att den tagit fasta på samtliga ingående faktorer som slutligen resulterade i Örebroregionens beslut om ett återtagande! Om den politiska inriktningen i Örebroregionen avseende kollektivtrafikansvarets omfattning visar sig hållbar eller inte i en förlängning kan ingen svara på idag. Det återstår alltså att se! Däremot kan vi konstatera att de kommuner och regioner som av olika skäl avstått anbudsupphandlingar av hela eller delar av kollektivtrafiken, däribland Luleå, Västmanland, Göteborg, (spårväg), och Uppsala uppenbarligen inte haft anledning ompröva dessa politiska beslut över tid. Signifikativt i sammanhanget, kostnadsbilden oaktat, är dessutom att dessa förhållanden tydligt återspeglas i t ex jämförande kundnöjdhetsmätningar, något som BR ogärna vill se en djupare analys kring!

Inte heller har jag hävdat att rapporter är av ondo eller att jag generellt misstror rapporter. Så är definitivt inte fallet. Men om avsikten med en rapportframställning är att belysa ett visst uttalat perspektiv eller sakförhållande som i avseendet med Örebroregionen och Svealandstrafiken med utgångspunkt från "samtliga" ingående faktorer varvid det politiska beslutet grundades, kan man inte som i BR's fall utforma den i en sådan selektiv omfattning som man trots allt gjort. Att den dessutom framställs vid en tidpunkt som är alltför tidig för att alls kunna befästa en ståndpunkt åt ena eller andra hållet, offentlig regi eller upphandling, där samtidigt ett flertal beståndsdelar fortfarande inte genomförts, är direkt anmärkningsvärt! I den meningen har BR's egen trovärdighet skadats, och det har därför framgått med önskvärd tydlighet att ändamålet i det här fallet helgat medlen!


CitatAtt BR kunde göra en rapport om Örebro var för att det fanns mycket bra data på kostnadsläget samt parametrar både från tidigare operatörer Keolis och Nobina, som för nuvarande Svealandstrafiken. För Västmanlands del finns inte det då trafiken under lång tid enbart varit offentligt driven.


Att "lägga ett skugganbud" är inte konstigare än att riksdagspartier eller vissa kommuner väljer att "lägga en skuggbudget" givet vissa förutbestämda parametrar! Men inget av dessa kan ändå lämna en fullständig och tydlig bild av reella förhållanden utifrån effekter och konsekvenser vid ett genomförande - just eftersom det i grund och botten handlar om fiktiva sammanställningar och antaganden! Och alldeles särskilt om man avsiktligen undviker att belysa eller på annat sätt mer ingående väljer att inte beakta relevanta omständigheter!


CitatNär han vid något enstaka tillfälle själv relaterar till något konkret fakta är dock dessa helt gripna i luften (ex. Pandemins påverkan på kostnadsläget januari 2020).

h*****et i ALs värld heter Nobina och Arriva, och himmelriket är offentligdriven lokaltrafik.


Denna omständighet är uppenbarligen känslig, och jag har väldigt svårt att förstå ditt argumenterande, eller snarare brist på argument! Men först och främst för riktighetens skull, skall ändå förtydligas att jag inte påstått att rapportens slutsats eller ekonomiska beräkningar i någon mening påverkats av rådande Coronapandemi. Vad jag däremot framhåller är att Coronapandemins konsekvenser för kollektivtrafikens del inte minst, inte kan bortses från i sammanhanget. För kollektivtrafiken handlar det om massiva intäktsförluster som inte uppnått tillfredsställande täckningsgrad genom det statliga stöd som hittills utformats, något som t ex BR följdriktigt ifrågasatt! Innebörden av dessa omständigheter är att kollektivtrafikens utformning och omfattning kommer att påverkas som en omedelbar följd. Flera trafikhuvudmän har redan aviserat eller genomfört försämringar av kollektivtrafikutbudet, däribland Skånetrafiken, Västtrafik samt Örebroregionen! I den meningen försvåras därför löpande beräkningar av jämförelsetal mellan exempelvis egenregi och upphandlad trafik, vilket riskerar lämna en missvisande bild av vissa omständigheter. Och skälet stavas avvikande förutsättningar, där egenregiverksamhet lämnar ett helt annat politiskt och ekonomiskt utrymme för adekvata åtgärder i jämförelse med områden med anbudsupphandlade avtal. Att neddragningarna i Örebroregionen uteslutande skulle kunna hänföras till återtagandet av kollektivtrafik är m a o rent nonsens, utan förklaras huvudsakligen av Coronapandemins konsekvenser för regionens två viktigaste ansvarsområden, sjukvård och kollektivtrafik och där valet i princip stått mellan "pest eller kolera"!


CitatÄr det bara förarnas situation man tagit hänsyn till eller har man tittat vidare på de som tillverkar uniformer och tyg, däck till bussar och mycket annat som levereras för att bedriva trafik. Om man nu har de kriterierna så bör väl helheten, det vill säga hela leveranskedjan, vara av intresse?


Örebroregionens politiska beslut grundades på flera faktorer efter att utredningsresultat och övriga diskussioner lämnat nödvändigt underlag. Föraranställdas arbetsvillkor, arbetsmiljöförhållanden och trygghet var ett av dessa. Rådande konkurrensförhållanden, kostsamma upphandlingsprocesser jämte övriga juridiska omständigheter, kvalitetsnivåer, effektlösa vitesförelägganden, samlad kontroll och inflytande över hela produktionskedjan samt samhällsperspektivet var andra. Ytterligare en faktor belyste stordriftsfördelar, d v s inköp av det slag du nämner jämte fordon, däck o s v, genom samgåendet med Västmanland kring bildandet av Svealandstrafiken, ett upplägg som rent principiellt överensstämmer med de stora privata trafikbolagen - med både för- och nackdelar ur ett lagstiftningsperspektiv.


CitatOm allt var så dåligt förr i tiden med verksamhet i egen regi, borde inte Västmanland och Västerås ha Sveriges sämsta lokaltrafik idag då, om man följer den logiken?


Nu är det naturligtvis inget per se som säger att offentlig regi är bättre än upphandlad sådan. Jämförelsetal saknas eftersom ett första historiskt återtagande genomfördes först 2018, och som inte heller är fullt ut genomfört förrän 2026! Dessutom har olika utredningar kommit fram till olika slutsatser, där det å ena sidan konstateras att egenregi blir dyrare, och å andra sidan istället billigare. Men även efter genomförd process kan jämförelsetal försvåras beroende på formen för återtagandet, exempelvis om man som i Örebroregionens fall väljer ett samgående med en befintlig offentligägd verksamhet, eller om man väljer att bilda ett nytt eget bolag för ändamålet! Däremot, som jag redan omnämnt, är det signifikativt att de offentligägda bolagen återkommande placerar sig högt i mätningar kring bl a kundnöjdhet, eller att ingen av de kommuner eller regioner som valt att helt eller delvis avstå anbudsupphandlingar haft anledning ompröva dessa beslut. Bilden är dock inte fullständig eftersom det nationella mätningsresultatet inte sker på bolagsnivå. I sådant fall hade t ex offentligägda spårvägsbolaget i Göteborg genom bussverksamheten sannolikt placerat sig högt genom en mycket hög kundnöjdhet under en lång följd av år.

Ett avvikande undantag ur kollektivtrafiksynpunkt är dock Karlstad där kollektivtrafiken visserligen upphandlas men där kommunen utövar en helt annan modell, därtill ytterst framgångsrik, än övriga trafikhuvudmän. I princip kan sägas att den modell Karlstad valt i stora drag överensstämmer med de önskemål som BR och Svensk Lokaltrafik ofta lyfter fram, men som visat sig svårt att genomföra eller nå överenskommelser om. Men Karlstadsmodellen utgör absolut ett minst lika gångbart alternativ till antingen drift i egen regi eller upphandling. Däremot lämnar inte modellen utrymme för motsvarande handlingsfrihet vad gäller bl a omförhandlingar av avtal i samband med t ex samhällsutveckling och samhällsplanering, ett av de mycket kostsamma processer som också lyftes fram av Örebroregionen inför beslutet om ett återtagande. Sedan, och detta är förstås inte helt oviktigt i sammanhanget, skall väl framhållas att BR och de stora privata medlemsföretagen av förklarliga skäl inte efterfrågar utredningar som på något sätt skulle underlätta politiskt betingade beslut om egenregiverksamhet. Snarare det motsatta även om det i vissa avseenden innebär ett döljande av faktiska omständigheter. Man skall komma ihåg att även om Örebroregionens inriktning hittills är unik i Sverige, pågår trots allt diskussioner på olika håll i landet kring liknande åtgärder. I slutet av förra året lyfte t ex socialdemokraterna frågan om ett återtagande av Eslöv och Landskrona i Region Skåne. Och i Karlstad inlämnades en motion om ett återtagande av samma skäl och där man lyfte fram den modell Örebroregionen slutligen valde. Jag skulle tro att det finns en mycket stark och inte minst befogad oro inom BR och de stora privata trafikbolagen att Svealandstrafikens tillväxt i framtiden inte nödvändigtvis avgränsas till Örebro- och Västeråsregionen! ;) 


CitatJag avslutar härmed debatten med AL, då den nu enbart handlar om hans ideologi.


Nja, ur ideologisk synpunkt skall väl sägas att jag inte företräder något enskilt parti eller att "min" ideologi kan hänföras till någon specifik sida överhuvudtaget. Min uppfattning är snarare att ditt ställningstagande bottnar i ett selektivt argumenterande utan förmåga eller vilja till nyansering. Jag har inga invändningar mot att du vill framhålla BR's rapport i sak, men skall man diskutera rapportens tillkomst och slutsats så måste man också vara beredd att nyansera sin diskussion utifrån grundsatsen och de faktiska sakskälen bakom såväl rapporten som Örebroregionens politiska beslut.

AL

Citat från: Walter skrivet 25 januari 2022, 17:27:47 PM??.


Du behöver nog läsa på både en och två gånger innan det är möjligt att på ett seriöst sätt kunna bemöta inlägget!

Walter

Om det är så du bemöter andras inlägg och ändrar i citaten så avstår jag hellre att delta i diskussionen. Du och alla andra har rätt till era synpunkter på rapporten oavsett vilken ståndpunkt man har till upphandlad trafik. Jag kritiserade inte dig i mitt inlägg. Hoppas du kan låta andra få uttrycka sin syn, du måste inte bemöta alla inlägg.
En signatur är ett textfält i slutet av ditt inlägg där du kan skriva vad du vill!